نفر۵۰۰

افراد شرکت کنندگان در سال ۱۳۹۶

نفر ۲۵۰۰

برآورد شرکت کنندگان تا انتهای سال ۱۳۹۷

نفر ۵۰۰۰

برآورد فاز ثبت نام تا پايان سال ۹۸

دانلود رایگان اپلیکیشن کوهورت سلامت کارکنان

مطالعه کوهورت سلامت کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران Copyright – 2018 ©

تماس با ما

آدرس: تهران، بلوار كشاورز، خيابان قدس،
خيابان ايتاليا، آزمايشگاه جامع تحقیقات دانشگاه
تلفن ثابت:  ۸۸۹۹۷۰۴۸
تلفکس:     ۸۸۹۵۰۶۴۷
ایمیل:  tecstudy@sina.tums.ac.ir